Regulamin newslettera

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną „ Newsletter”


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustala się niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną „Newsletter”  (dalej „Regulamin”).

 • 1 Definicje
 1. Usługodawca (Organizator) – Aeromax.com.pl należący do Max sp. z o.o., ul. Okopowa 6A, 58-500 Jelenia Góra.
 2. Użytkownik – podmiot korzystający z usługi Newslettera, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, spełniający wymogi regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną rozumieniu art. 8 Ustawy.
 4. Newsletter (Usługa) – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na nieodpłatnym przesyłaniu przez Usługodawcę za zgodą Użytkownika na wskazany przez Użytkownika adres e-mail danych mogących obejmować w szczególności informacje o stosowanych cenach sprzedaży za towary lub konkursach, nowościach lub innych usługach świadczonych przez Organizatora.
 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 

 • 2 Zasady ogólne
 1. Warunkiem świadczenia usługi Newsletter jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, akceptacją jego postanowień. Akceptacja niniejszego Regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Do korzystania z usług określonych w niniejszym regulaminie, wymagane jest zarejestrowanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie przez Użytkowników z Newslettera jest bezpłatne.
 4. Korzystanie i świadczenie usługi Newsletter nie rodzi dla Użytkownika oraz Usługodawcy żadnych innych wzajemnych zobowiązań ponad te, wynikające z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 5. Informacje otrzymywane w ramach Newslettera, w szczególności o stosowanych cenach nie stanowią oferty zawarcia umowy lub jakiejkolwiek promesy. Przesyłane w ramach Newslettera dane mają jedynie charakter informacyjny, marketingowy.

 

 • 3 Warunki świadczenia usług, rezygnacja
 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
 2. Usługodawca zobowiązuje się rozpocząć w możliwie najszybszym terminie świadczenie usługi związane z przesyłaniem Newslettera.
 3. W ramach potwierdzenia rejestracji i rozpoczęcia usługi Newslettera Użytkownik otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail potwierdzającą rozpoczęcie świadczenie usług objętych niniejszym Regulaminem.
 4. Newsletter wysyłany będzie w terminach i częstotliwości ustalonej swobodnie przez Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu częstotliwości dystrybuowania Newslettera.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystanie z usług.
 7. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia usług.
 8. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usług poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@aeromax.com.pl o treści wyrażającej wolę rezygnacji. Rezygnacja z usług przez Użytkownika oznacza także wycofanie zgody na otrzymywanie Newslettera i potwierdzona zostanie wiadomością e-mail z informacją o zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera.

 

 • 4 Odpowiedzialność
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usługi Newsletter wynikającej z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usługi Newsletter wynikający z błędnego zamówienia Newslettera.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania usługi Newsletter.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Newslettera niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i szkody tym spowodowane.

Newsletter

Zapisz się do Naszego newslettera aby otrzymywać informacje o promocjach oraz nowościach!

Dodając swój e-mail do naszej bazy danych akceptujesz warunki regulaminu: Regulamin